REGULAMIN APLIKACJI

eBeauty Planner

Przedmiotowy regulamin jest adresowany do Salonu Współpracującego i określa zasady świadczenia usług elektronicznych oraz korzystania z aplikacji eBeauty Planner. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z jego treścią – napisz do nas na adres e-mail: kontakt@ebeauty-planner.pl. Postaramy się pomóc, tak szybko jak to możliwe!

DEFINICJE

Abonament - Określa zakres usług/funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę w ramach wybranej opcji abonamentowej. Szczegóły i ceny danego Abonamentu określone są w Aplikacji w zakładce „cennik”, bądź w innym widocznym miejscu.

Aplikacja/Serwis/System - Dedykowane dla Salonów Współpracujących oprogramowanie i serwis z wszystkimi jego funkcjonalnościami - oferowane i obsługiwane przez Usługodawcę, pod nazwą „eBeauty Planner”, dostępne w sieci Internet w domenie https://ebeauty-planner.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android. Aplikacja służy m.in. do zarządzania systemem rezerwacji i wizyt oraz wewnętrzną strukturą związaną z usługami świadczonymi przez Salon Współpracujący. Aktywacja Aplikacji wymaga zaakceptowania przez Salon Współpracujący Regulaminu i Polityki Prywatności eBeauty Planner.

Aplikacja Klienta - Dedykowane dla Klientów w oprogramowanie i serwis z wszystkim jego funkcjonalnościami - oferowane i obsługiwane przez Usługodawcę, pod nazwą „eBeauty24”, dostępne w sieci Internet na stronie internetowej https://ebeauty24.online oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android. Aplikacja służy m.in. do zapoznania się z Wizytówką i usługami świadczonymi przez Salon Współpracujący oraz rezerwacją wizyt. Aktywacja Aplikacji wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu eBeauty24 i Polityki Prywatności eBeauty24.

eBeauty Planner/Usługodawca - Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313, REGON: 365096253, adres e-mail: kontakt@ebeauty-planner.pl.

Klient - Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła konto w Aplikacji Klienta - eBeauty24 w celu korzystania z usług Salonu Współpracującego.

Konto Salonu Współpracującego - Indywidualny profil/konto Salonu Współpracującego, zarejestrowanego w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zarówno w ramach aplikacji mobilnych jak i strony internetowej www, z możliwością dostępu do danych modułów dla pracowników i współpracowników Salonu Współpracującego.

Regulamin - Przedmiotowy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Aplikacji eBeauty Planner - na rzecz Salonu Współpracującego.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.

Umowa - Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawierana na warunkach opisanych w Regulaminie.

Usługi - Usługi elektroniczne świadczone przez eBeauty Planner związane z Aplikacją na rzecz Salonu Współpracującego.

Wizytówka - Profil Salonu Współpracującego widoczny w Aplikacji Klienta.

Salon Współpracujący - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie Umowy korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, zarejestrowała się i utworzyła Konto Salonu Współpracującego.

UMOWA

 1. Umowa zawierana jest między Usługodawcą, a Salonem Współpracującym za pośrednictwem Aplikacji.
 2. W celu zawarcia Umowy należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Aplikacji oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności dostępną tutaj.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego założenia konta przez Salon Współpracujący.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony na warunkach określonych w wybranym Abonamencie i Regulaminie.
 5. Umowę może zawrzeć jedynie przedsiębiorca, którego status działalności gospodarczej jest aktywny, w odpowiednim rejestrze (wykluczone jest założenie konta podczas zawieszenia działalności gospodarczej).
 6. W przypadku, gdy w Aplikacji dostępna jest opcja bezpłatnego okresu próbnego, Usługodawca wskaże w Serwisie - ilość dni, zakres funkcjonalności i inne istotne szczegóły korzystania z bezpłatnego okresu. Po jego zakończeniu – dostęp do testowego Konta Salonu Współpracującego zostaje zablokowany. Salon Współpracujący może wykupić płatny Abonament i dalej korzystać z utworzonego uprzednio konta Salonu Współpracującego.

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH APLIKACJI

 1. Usługodawca udziela Salonom Współpracującym dostępu do Aplikacji w sieci Internet poprzez stronę www, a także na urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do Internetu, zgodnie z wymaganiami technicznymi opisanymi w Regulaminie. Warunkiem dostępu jest posiadanie ważnego Abonamentu.
 2. Za pomocą Aplikacji Salon Współpracujący ma dostęp do funkcjonalności Systemu, w tym m.in. do:
  • stworzenia Wizytówki widocznej w Aplikacji Klienta
  • nawiązywanie kontaktu między Salonem Współpracującym, a Klientem
  • korzystania z narzędzi typu inteligentny terminarz
  • dokonywania rezerwacji wizyt Klientów
  • przypisywania wizyt do poszczególnych pracowników i współpracowników
  • wgląd do historii wizyt/rezerwacji Klientów
  • zarządzanie grafikiem pracowników i współpracowników
  • prowadzenie kampanii reklamowych/marketingowych
  • tworzenie bazy Klientów
 3. W ramach Konta Salonu Współpracującego – w zależności od wybranego Abonamentu – Salon Współpracujący ma możliwość udostępnienia części funkcjonalności Aplikacji określonej Abonamentem, liczbie swoich pracowników i współpracowników.
 4. Usługi w ramach Abonamentu obejmują jednorazową pulę darmowych 50 (pięćdziesięciu) SMS-ów (z powiadomieniami do Klienta) przyznawaną przy rejestracji Konta Salonu Współpracującego. Pula jest ważna do wyczerpania, jednak nie dłużej niż w okresie 12 miesięcy od daty rejestracji Konta Współpracującego (termin ważności pakietu SMS) i nie podlega odnowieniu.
 5. Salon Współpracujący ma możliwość wykupienia płatnych pakietów umożliwiających wysyłanie powiadomień SMS do Klienta. Ilość powiadomień SMS zależy od wybranego przez Salon Współpracujący, rodzaju pakietu. Pakiet jest ważny do wyczerpania (wybranej ilości SMS), jednak nie dłużej niż w okresie 12 miesięcy od aktywowania wybranego pakietu SMS (termin ważności pakietu SMS).
 6. Salon Współpracujący ma możliwość zakupu w ramach Abonamentu pakietu promocyjnego, na określoną ilość dni, w celu promowania swojej działalności i świadczonych przez siebie usług w Aplikacji. Promowanie polega na pozycjonowaniu w Aplikacji punktu Salonu Współpracującego, wyświetlanie go w dedykowanej do tego sekcji/module, w tym m.in. z wyborem preferowanej przez Salon Współpracujący grupy docelowej odbiorców promowania. Aktualna cena za usługę pakietu promocyjnego jest dostępna w Aplikacji. Usługodawca nie może zagwarantować założonych w Aplikacji przez Salon Współpracujący wyników oraz zapewnić osiągnięcia celu promowania.
 7. Istnieje odpłatna możliwość rozszerzenia funkcjonalności Aplikacji w ramach zakupionego, wybranego Abonamentu. Oferta dodatkowych funkcjonalności jest widoczna w zakładce „Cennik” bądź w innym widocznym miejscu w Serwisie.
 8. Zakres danego Abonamentu oraz aktualnie oferowane przez eBeauty Planner Usługi, opisane są w Aplikacji, w zakładce „Cennik” lub w innym widocznym miejscu w Serwisie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca w żadnym przypadku nie jest stroną umowy oraz jakiegokolwiek innego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Salonem Współpracującym, a Klientem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Salon Współpracujący na rzecz Klientów oraz za proces rezerwacji dokonywany przez Klienta i działania Salonu Współpracującego w tym zakresie.
 3. Salon Współpracujący jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących praw konsumenckich Klienta, należytego informowania go o warunkach świadczonych przez siebie usług i wywiązywania się z wszelkich innych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA DZIAŁANIE APLIKACJI

 1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie Aplikacji, jednak nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Aplikacji na poziomie 360 dni w skali roku.
 2. Usługodawca może modyfikować Aplikacje i jej funkcjonalności, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe funkcje. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian wyglądu (frontendu) Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Aplikacji w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji i modernizacji.
 4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług opisanych w Regulaminie w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez uprawniony organ publiczny.
 5. Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu Usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Salon Współpracujący szkody (w postaci zarówno straty jak i utraconych korzyści):
  • spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Salonu Współpracującego;
  • spowodowane niezależnymi od Usługodawcy lub Salonu Współpracującego zagrożeniami występującymi w sieci Internet;
  • spowodowane przez niemożność korzystania z Aplikacji, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Salonu Współpracującego, awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie Internetu;
  • spowodowane w wyniku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich;
  • wynikające z korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z Regulaminem;
  • w wyniku błędnego wprowadzenia danych, w tym logowania przez Salon Współpracujący do Aplikacji.
 6. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Salonu Współpracującego z tytułu utraconych korzyści.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia z możliwością połączenia się z Internetem, aktywnego połączenia internetowego, przeglądarki internetowej oraz aktualnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Salon Współpracujący powinien samodzielnie i we własnym zakresie zweryfikować czy urządzenie spełnia niezbędne wymagania techniczne, jest prawidłowo skonfigurowane, posiada aktualne oprogramowanie oraz dostęp do sieci internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Salon Współpracujący powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez siebie systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: złośliwe oprogramowanie – w tym różnego rodzaju aplikacje lub skrypty takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy szpiegujące (ang. spyware), programy śledzące działania Salonu Współpracującego, gromadzące o nim informacje i wysyłające je autorowi programu, spam, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing), włamania do systemu teleinformatycznego Salonu Współpracującego z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 4. Salon Współpracujący, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także m.in. włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

REJESTRACJA KONTA W APLIKACJI

 1. Dokonać rejestracji Konta Salonu Współpracującego mogą wyłącznie Salony Współpracujące, które działają w jednej z następujących branż lub świadczą usługi, powiązane z opcjami do wyboru znajdującymi się w Aplikacji, takimi jak: Salon kosmetyczny, Fryzjer, Barber shop, Paznokcie, Zabiegi na twarz, Zabiegi na ciało, Depilacja, Brwi i rzęsy, Makijaż, Masaż, Tatuaż i piercing, Podologia, Fizjoterapia, Psychoterapia, Medycyna estetyczna, Medycyna naturalna, Zwierzaki, Trening i dieta, Stomatolog, Solarium, Makijaż permanentny, Joga i relaks, Inne powiązane.
 2. Lista wskazana powyżej może być aktualizowana, aktualna lista opcji jest widoczna w Aplikacji.
 3. W przypadku gdy w opcji wyboru nie znajduje się dana branża/usługa – należy każdorazowo skontaktować się z zapytaniem o możliwość rejestracji konta Salonu Współpracującego w Aplikacji (zgodę), wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@ebeauty-planner.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, bez podawania uzasadnienia.
 4. W przypadku gdy Salon Współpracujący dokona rejestracji konta Salonu Współpracującego, nie działając faktycznie w żadnej z wymienionych branż i nie świadczy usług z nimi powiązanych, oraz nie uzyskał zgody Usługodawcy na rejestrację – Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Salonu Współpracującego.
 5. Podanie przez Salon Współpracujący danych osobowych podczas zakładania konta jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego założenia i skutecznego zawarcia Umowy. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zostały opisane w Polityce Prywatności.
 6. W procesie rejestracji Salon Współpracujący zobowiązany jest do podania aktualnych, kompletnych i zgodnych z prawdą danych: osobowych, kontaktowych oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 7. W przypadku zmiany danych, Salon Współpracujący ma obowiązek niezwłocznego zaktualizowania ich w Aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Salon Współpracujący, powstałe w wyniku podania nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji, w szczególności w zakresie bezprawnego posłużenia się danymi osób trzecich.
 8. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych Salonu Współpracującego i tożsamości osób upoważnionych do jego reprezentacji, a także wszelkich podanych przez niego informacji, a w przypadku zidentyfikowania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych danych i informacji, Usługodawca ma możliwość do tymczasowego zawieszenia dostępu do konta Salonu Współpracującego lub do jego trwałego usunięcia, bez obowiązku zwrotu zapłaconej kwoty Abonamentu.
 9. Prawidłowe założenie Konta Salonu Współpracującego w Aplikacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, zawarciem Umowy oraz Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Każdy Salon Współpracujący oraz jego pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, niepowodującym zakłóceń w działaniu Serwisu oraz zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Salon Współpracujący ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, jak za własne, w szczególności za działania i zaniechania swoich pracowników i współpracowników, którym udziela dostępu do korzystania z Aplikacji.
 3. Salon Współpracujący jest zobowiązany do weryfikacji prawdziwości podawanych przez swoich pracowników i współpracowników informacji i danych osobowych umieszczanych w Aplikacji.
 4. Każdy Salon Współpracujący w ramach swojego konta może utworzyć nie więcej niż jedną Wizytówkę dla swojej działalności (salonu/punktu/gabinetu itp.), widoczną w Aplikacji Klienta. W przypadku niezgodnego z Regulaminem utworzenie więcej niż jednej Wizytówki – Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieregulaminowej Wizytówki lub zawieszenia konta Salonu Współpracującego.
 5. Każdy Salon Współpracujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa, w szczególności do nieprzekazywania swoich danych do logowania w Aplikacji osobom trzecim. W przypadku nieuprawnionego dostępu do Konta Salonu Współpracującego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich zablokowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieuprawnionego użycia danych dostępowych do Konta Salonu Współpracującego.
 6. Każdy Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści i komunikaty zamieszczane, wyświetlane lub przesyłane w ramach Konta Salonu Współpracującego w Aplikacji.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści na koncie Salonu Współpracującego. We wszystkich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści naruszających przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 8. W trakcie korzystania z Aplikacji obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze niedozwolonym i bezprawnym. Korzystając z Serwisu i oferowanych usług, Salon Współpracujący oraz jego pracownicy i współpracownicy, zobowiązani są robić to w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i dobrymi obyczajami.
 9. Zabronione są jakiekolwiek działania, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Aplikacji, w szczególności poprzez ingerowanie w jej komponenty techniczne i kod źródłowy.

WIZYTÓWKA

 1. Salon Współpracujący w ramach Wizytówki powinien umieścić prawdziwe, czytelne i rzetelne informacje na temat świadczonych przez siebie usług oraz ich cennik.
 2. Salon Współpracujący ma prawo w ramach Wizytówki zamieszczać treści, takie jak zdjęcia, loga, opisy, grafiki - pod warunkiem, że nie naruszają one praw (w tym praw autorskich) osób trzecich.
 3. W przypadku zamieszczenia przez Salon Współpracujący w Aplikacji wizerunku osoby trzeciej – Salon Współpracujący zobowiązany jest do uzyskania upoważnienia i zgody na wykorzystanie wizerunku danej osoby w Aplikacji. Salon Współpracujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnianie i rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich.

REZERWACJE

 1. Klient dokonuje rezerwacji wizyty/usługi w Salonie Współpracującym poprzez Aplikację Klienta. Salon Współpracujący potwierdza rezerwację w Aplikacji. Szczegółowe warunki rezerwacji wizyty/usługi, Salon Współpracujący ustala samodzielnie w udostępnionych dla Klientach informacjach, zasadach korzystania z usług, warunkach usług itp. możliwych do zapoznania się przez Klienta przed dokonaniem rezerwacji. Salon Współpracujący jest w tym zakresie zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa.
 2. Przy użyciu Aplikacji, Salon Współpracujący ma możliwość zawarcia odpowiedniej umowy z operatorem płatności (np. tPay) oraz aktywację funkcjonalności pobierania w Aplikacji przedpłaty w procesie dokonywania rezerwacji przez Klienta.
 3. eBeuaty Planner nie jest stroną umowy z operatorem płatności. Pobrane od Klienta kwoty są transferowane bezpośrednio na podane we wskazanej wyżej umowie konto Salonu Współpracującego.
 4. eBeauty Planner nie pobiera dodatkowych opłat za aktywację wskazanej funkcjonalności służącej do pobierania przedpłaty.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za Usługi będą dokonywane z góry za każdy miesiąc korzystania z Aplikacji, zgodnie z wybranym Abonamentem (i określonej w nim ilości miesięcy). Wysokość Abonamentu obowiązująca dla danej Umowy, to cennik z dnia jej zawarcia. eBeauty Planner akceptuje zapłatę za zamówienie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem metod obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Serwisu.
 2. Wszelkie płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej.
 3. Usługi płatnicze w Aplikacji są dostarczane przez zewnętrznego dostawcę i nie są częścią umowy z eBeauty Planner. Usługodawca nie zbiera danych kart płatniczych, nie przetwarza ich, ani nie przechowuje. Usługodawca nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w danym Abonamencie, a także cen za pakiety promocyjne, dodatkowe funkcjonalności, pakiety SMS i wszelkie inne oferowane dodatki/usługi - w każdym czasie poprzez opublikowanie nowych cen w zakładce „Cennik” bądź w innym widocznym miejscu w Aplikacji.
 5. Nowy cennik nie ma zastosowania do Umów zawartych przed jego wprowadzeniem. Kontynuacja korzystania z Usług, po zakończonym okresie Umowy, wiąże się z obowiązkiem ponownego wykupienia Abonamentu zgodnie z aktualnymi cenami w Aplikacji.
 6. W razie niedokonania przez Usługobiorcę terminowej i pełnej zapłaty faktury, Usługodawca może zawiesić możliwość korzystania z Aplikacji. Zawieszenie korzystania z Aplikacji z powodu braku płatności może skutkować utratą przez Usługobiorcę możliwości używania i dostępu do Konta Salonu Współpracującego oraz znajdujących się tam treści. Po 90 dniach od dnia wymagalności płatności i braku jej uiszczenia, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta Salonu Współpracującego.

REKLAMACJE

 1. Usługodawca i Salon Współpracujący współdziałają i dokładają starań w zakresie wykrywania, identyfikowania i wzajemnego informowania się o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu Aplikacji.
 2. Reklamacje i uwagi dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Aplikacji, jak i innych kwestii związanych z Usługami, Salon Współpracujący może zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: kontakt@ebeauty-planner.pl.
 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane kontaktowe Salonu Współpracującego zgłaszającego reklamację.
 4. Usługodawca dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej.
 5. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługodawca i jego zewnętrzni licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, know-how do Aplikacji.
 2. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Usługobiorcy, pozostają zastrzeżone dla Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie przyznaje Salonowi Współpracującemu jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego części, w tym jakichkolwiek praw własności lub własności intelektualnej i przemysłowej.
 3. Salon Współpracujący nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, dokonywać dekompresji lub modyfikować w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób oprogramowania i innych elementów składających się na Serwis w całości lub w części.
 4. Usługodawca może wykorzystywać nazwę i logo (lub inną formę znaku towarowego) Salonu Współpracującego w celach informacyjnych i promocyjnych, na stronie internetowej Usługodawcy lub w innych materiałach marketingowych.
 5. W celu umożliwienia Salonowi Współpracującemu korzystanie z Aplikacji, wraz z zawarciem Umowy, Usługodawca udziela Salonowi Współpracującemu na czas trwania tej umowy - niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji. W ramach wskazanej licencji Salon Współpracujący ma prawo wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej uruchomienie i wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Salon Współpracujący jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami określonymi w Regulaminie. Salon Współpracujący nie ma uprawnienia do modyfikowania czy jakiegokolwiek rodzaju ingerencji w oprogramowanie Aplikacji.

OPINIE

 1. Opinie widoczne w Aplikacji pochodzą wyłącznie od podmiotów, które faktycznie korzystały z usług eBeauty Planner.
 2. Usługodawca nie płaci za wystawienie pozytywnych opinii.
 3. Na stronie nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii. Usługodawca każdorazowo zwraca się bezpośrednio do Salonu Współpracującego o przesłanie/przekazanie opinii. Salon Współpracujący dobrowolnie decyduje o jej przesłaniu w wiadomości zwrotnej, lub może przesłać ją samodzielnie bez uprzedniej prośby ze strony Usługodawcy.
 4. Nie wszystkie opinie, które Usługodawca otrzymuje, podlegają publikacji. Usługodawca we własnym zakresie decyduje o publikacji danej opinii.
 5. Jeśli masz wątpliwości co do rzetelności i wiarygodności danej opinii, prześlij na adres wiadomość: kontakt@ebeauty-planner.pl ze zgłoszeniem/skargą, do której Usługodawca odniesie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Jeżeli masz podejrzenie, że ktoś podszył się pod Ciebie w opublikowanej opinii, napisz niezwłocznie wiadomość na adres: kontakt@ebeauty-planner.pl, ze wskazaniem treści opinii co do której masz wątpliwości/zastrzeżenia.

PROCES ZGŁASZANIA NIEDOZWOLONYCH I NIELEGALNYCH TREŚCI

 1. Salon Współpracujący oraz jego pracownicy i współpracownicy, którzy uważają opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu lub za treść o charakterze bezprawnym, może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe do osoby zgłaszającej, Salon Współpracujący bez zbędnej zwłoki przesyła potwierdzenie otrzymania tego zgłoszenia.
 2. Usługodawca rozpatruje przesłane zgłoszenie i podejmuje decyzję niezwłocznie i terminowo tj. nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny, z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Salon Współpracujący bez zbędnej zwłoki.
 3. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści na Stronie. Klient ma prawo odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia co do jej usunięcia/pozostawienia. Odwołanie takie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 4. Wzór formularza zgłaszania treści stanowi załącznik do Regulaminu.

PUNKT KONTAKTOWY

 1. Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Aplikacją przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych i innymi organami – pod adresem e-mail kontakt@ebeauty-planner.pl.
 2. Wskazany punkt kontaktowy może być wykorzystywany do kontaktu dla Salonów Współpracujących.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla stosunku umownego łączącego Strony, wynikającego z Regulaminu, jak również dla samego Regulaminu, jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby Usługodawcy.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji. W wypadku, gdy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą została zawarta odrębna umowa lub umowy, postanowienia tych ostatnich mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2024 r. Wersja archiwalna poprzedniego regulaminu znajduje się tutaj.
 2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów takich jak: zmiana przepisów obowiązującego prawa celem dostosowania do niej treści Regulaminu, zmiana danych Usługodawcy, zmiany biznesowe i technicznie Aplikacji, konieczność modyfikacji lub usunięcia błędów pisarskich.
 3. W przypadku zmian umożliwiony zostanie dostęp do archiwalnych treści regulaminów.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

[Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych]

[Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny]

[Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia treści]