REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM https://ebeauty-planner.pl/

Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z Polityką Prywatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik przed zaakceptowaniem danego dokumentu powinien skontaktować się z Usługodawcą.

Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności Użytkownik oświadcza, że ich zapisy są dla niego w pełni zrozumiałe oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i jest świadomy konsekwencji ich naruszenia.

Usługodawca zwraca uwagę, że w przypadku oferowania w ramach Serwisu usług lub produktów przez inne podmioty aniżeli Usługodawca (w tym przez samych Użytkowników) wówczas jedynie podmiot oferujący i realizujący daną usługę lub sprzedający dany produkt ponosi odpowiedzialność za realizację zlecenia/zamówienia. Wszelkie zastrzeżenie i reklamacje co do usług i produktów innych podmiotów należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. W przypadku zgłaszania zastrzeżeń i reklamacji jedynie w celach informacyjnych osoba zgłaszająca może poinformować Usługodawcę o danym zdarzeniu, przy czym Usługodawca podkreśla, że nie jest uprawniony do ingerowania w relacje pomiędzy zgłaszającym a innym podmiotem (w tym nie może domagać się uwzględnienia zastrzeżenia lub reklamacji), a także nie on jest stroną umowy w przypadku oferowania usług lub produktów przez inne podmioty.

§1

Definicje

 1. Usługodawca - Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313 , REGON: 365096253, e-mail: kontakt@ebeauty-planner.pl

 2. Serwis internetowy – oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną ebeauty-planner.pl za pośrednictwem której Użytkownicy będą mogli korzystać z usług realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (w tym innych Użytkowników).

 3. Usługi — usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Serwisu internetowego.

 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Podmiot uprzywilejowany – Użytkownik nie będący Konsumentem i zawierający Umowę, która to bezpośrednio związana jest z jego działalnością gospodarczą lecz nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego.

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, nabywająca Usługi w Serwisie internetowym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej nabywające Usługi w Serwisie internetowym.

 8. System płatności internetowych - system, za pośrednictwem którego Przedsiębiorca dokonuje zapłaty za Usługi, funkcjonujący pod nazwą Przelewy24, prowadzony przez PayPro SA z/s w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 9. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana na warunkach opisanych w Regulaminie.

 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, którego celem jest uregulowanie praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego; Regulamin dostępny jest pod adresem: https://ebeauty-planner.pl/regulamin/

 11. Polityka Prywatności - polityka prywatności obowiązująca w Serwisie, która to jest dostępna pod adresem https://ebeauty-planner.pl/polityka-prywatnosci/

 12. Konto Użytkownika – oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu internetowego przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.

 13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 t.j. z późniejszymi zmianami).

 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późniejszymi zmianami).

 15. Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z późniejszymi zmianami).

 16. Utwory – utwory i utwory zależne, jak również artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2

Podstawowe warunki korzystania ze Serwisu internetowego

 1. Do złożenia zamówienia na Usługi niezbędne jest korzystanie z Serwisu internetowego i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 2. Do korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w aktualne oprogramowanie i aktualną przeglądarką internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript i Cookies.

 3. W przypadku udostępniania przez Usługodawcę plików do pobrania w formacie „.pdf” Użytkownik chcąc odczytać treść pliku powinien skorzystać z aktualnego programu Adobe Acrobat Reader.

 4. Pełne korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania czy podany Usługodawcy adres poczty elektronicznej jest aktualny, a w przypadku jego zmiany, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 6. Korzystanie z Serwisu internetowego może wiązać się z typowymi ryzykami związanymi z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.

 7. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu internetowego jak również koszty połączenia internetowego obciążają Użytkownika.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu internetowego wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

 9. W przypadku oferowania produktów lub usług przez podmioty nie będące Usługodawcą (w tym przez Użytkowników) w ramach Serwisu internetowego, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie produkty i usługi, a także za realizację lub brak realizacji umów zawieranych przez takie podmioty z innymi osobami (w tym z innymi Użytkownikami). W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń lub żądań związanych z produktami lub usługami oferowanymi lub prezentowanymi przez podmioty nie będące Usługodawcą innym podmiotom (w tym innym Użytkownikom) podmiot oferujący lub prezentujący zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie jak również do pokrycia wszelkich szkód Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących powstałych w związku ze zgłoszonymi roszczeniami lub żądaniami.

 10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności oraz w Ustawach o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych będzie wiązało się brakiem możliwości korzystania ze wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu.

 11. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy i innych Użytkowników oraz osób trzecich.

 12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, partnerów biznesowych Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie internetowym lub wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, innych Użytkowników lub osób trzecich materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

 13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

  1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis internetowy lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis internetowy;

  2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu internetowego, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu internetowego;

  3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu internetowego, które nie są publicznie udostępniane;

  4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu internetowego Usługodawcy lub innym Użytkownikom;

  5. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności zamieszczanie niezaakceptowanych przez Usługodawcę reklam lub ofert.

 14. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego. W sytuacji stwierdzenia błędów w jego funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie (nie później jak w ciągu 6 godzin od ujawnienia) o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty-planner.pl Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego.

 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostępu do Serwisu internetowego w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu internetowego Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie internetowym, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis internetowy będzie czasowo niedostępny, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Użytkowników, które naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty-planner.pl

 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu internetowego informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.

 18. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu internetowego, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie internetowym oraz w wiadomościach wysyłanych do Użytkowników przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub jego partnerom biznesowym. Podobnie autorskie prawa majątkowe do oprogramowania wykorzystywanego w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub jego partnerom biznesowym.

 19. Użytkownik nie jest uprawniony bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek elementów wchodzących w skład Serwisu internetowego do których to elementów prawa przysługują Usługodawcy, jego partnerom biznesowym lub innym Użytkownikom.

 20. Użytkownik nie jest uprawniony bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) do kopiowania, modyfikowania lub opracowywania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które są udostępniane w ramach Serwisu. Natomiast w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników i które wymagają zalogowania do Serwisu internetowego w celu zapoznania się z nimi to dodatkowo Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania i rozpowszechniania tych rozwiązań Użytkownikom niezarejestrowanym oraz osobom trzecim.

 21. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich i innych dóbr niematerialnych przysługujących Usługodawcy lub jego partnerom biznesowym i innym Użytkownikom oraz osobom trzecim.

 22. Przekazując informacje Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest czynić to w sposób rzetelny i kompletny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowany tym, że Użytkownik przekazał Usługodawcy niekompletne, nieaktualne, nierzetelne, nieprawdziwe lub niezweryfikowane informacje lub materiały.

 23. Udostępniając lub publikując Utwór w Serwisie internetowym lub w wiadomości kierowanej do Usługodawcy Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego Utworu oraz nie narusza on swoim działaniem w żadnym zakresie praw osób trzecich i Usługodawcy. Użytkownik udostępniając lub publikując Utwór udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i na czas nieokreślony licencji zezwalającej na korzystanie z Utworu na potrzeby prowadzenia i rozwijania działalności przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony będzie do udzielania sublicencji.

 24. Podmiotem świadczącym w ramach Serwisu internetowego obsługę płatności online jest PayPro SA z/s w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań); NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP24/2014.

 25. W ramach Serwisu dostępne są następujące formy płatności: e-przelew.

 26. Usługodawca może przeprowadzać w ramach Serwisu internetowego akcje promocyjne i konkursy na odrębnie określonych zasadach.

 27. Usługodawca może udostępniać niektóre odpłatne Usługi do przetestowania przez okres nie dłuższy jak 14 dni. Zakres oraz zasady testowania będą opisane w ramach Serwisu internetowego. Po zakończonym okresie testowania Użytkownik utraci dostęp do testowanej Usługi, chyba że wcześniej wykupi dostęp do takiej Usługi i wówczas będzie mógł z niej korzystać w zakresie który nabył od Usługodawcy.

 28. Bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) niedopuszczalne jest przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego oraz Usług na podmioty trzecie.

 29. Rejestracja do Serwisu internetowego jest bezpłatna

 30. Użytkownik chcący zarejestrować się w Serwisie internetowego zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie internetowym, zgodnie z wymaganiami Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Usługodawcy.

 31. Usługodawca tworzy Konto Użytkownika dla którego loginem i hasłem będą te dane, które Użytkownik wpisał w formularzu rejestracyjnym.

 32. Dostęp do niektórych Usług może wymagać dodatkowej autoryzacji Usługodawcy.

 33. Użytkownik po zalogowaniu będzie miał możliwość zmiany hasła dostępu do Serwisu, a także do jego odzyskania zgodnie z procedurą opisaną w ramach Serwisu internetowego.

 34. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności dla zabezpieczenia loginu oraz hasła do Serwisu internetowego przed dostępem osób trzecich.

 35. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, które ewentualnie wynikną, jeżeli login i hasło zostaną użyte przez osoby trzecie lub osoby nieupoważnione, chyba że Użytkownik wykaże, że dostęp do loginu i hasła nastąpił na skutek zawinionego działania Usługodawcy.

 36. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu internetowego bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Zastrzeżenia w tym zakresie Użytkownik może kierować z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty-planner.pl

 37. Usługodawca w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu internetowego oraz nienależyte wykonywanie Usług lub Umów spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy i przez niego niezawinionymi,

  2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Użytkowników,

  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu internetowego,

  4. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za które odpowiedzialności w chwili wyrządzenia szkody nie ponosił Usługodawca, a w szczególności:

   1. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów;

   2. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,

   3. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników lub innych nabywców usług lub produktów Użytkownika.

  5. następstwa wykorzystania danych Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub osób, które działały za jego zgodą lub wiedzą,

  6. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub osób, które działały za jego zgodą lub wiedzą postanowień Regulaminu.

  7. utracone przez Przedsiębiorców korzyści,

  8. skutki nieprawidłowego wykorzystania Usługi przez Użytkownika,

  9. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym przez Użytkowników oraz przekazywanych przez Użytkowników,

  10. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu internetowego Konta Użytkownika w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 38. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest jedynie do sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

 39. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania swoje, swoich pełnomocników, pracowników i współpracowników, które to związane są z Serwisem internetowym, w tym za szkody spowodowane naruszeniem Regulaminu.

 40. Jeżeli w Serwisie internetowym lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników zostaną udostępnione linki do stron należących do partnerów biznesowych Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis internetowy.

§3

Usługi

 1. Informacje publikowane w ramach Serwisu internetowego przez Usługodawcę nie stanowią oferty skierowanej do Użytkownika, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

 2. Serwis internetowy udostępnia następujące Usługi:

  1. możliwość przeglądania ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym – dla wszystkich Użytkowników,

  2. możliwość założenia Konta Użytkownika – dla Przedsiębiorców,

  3. możliwość korzystania z narzędzi do zarządzania działalnością Użytkownika – dla Przedsiębiorców,

  4. możliwość korzystania z narzędzi do prezentowania produktów lub usług Użytkownika – dla Przedsiębiorców,

  5. możliwość korzystania z narzędzi do rezerwowania produktów lub usług Użytkownika – dla Przedsiębiorców

  6. możliwość korzystania z narzędzi do generowania wiadomości dotyczących zarezerwowanych produktów lub usług Użytkownika i wysyłania ich do określonych przez Użytkownika osób – dla Przedsiębiorców

  7. możliwość korzystania z narzędzia do komunikacji z Usługodawcą – dla wszystkich Użytkowników,

  8. możliwość zapisania się na newsletter – dla wszystkich Użytkowników.

 3. Zakres Usług może się zmieniać. Informacje o modyfikacjach będą w miarę możliwości publikowane w Serwisie. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, w przypadku zmiany zasad korzystania za Usług Użytkownik, który wcześniej nabył Usługę zostanie poinformowany o zmianie i jeżeli zmiana będzie wiązała się z nałożeniem na Użytkownika dodatkowych obowiązków lub ograniczeniem jego uprawień wówczas dla wejścia w życie takiej zmiany wymagana jest zgoda Użytkownika. W zakresie w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa brak wyrażenia zgody będzie uprawniać Usługodawcę do wypowiedzenie Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku Przedsiębiorców rozpoczęcie korzystania z Usług z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, w szczególności dokonanie płatności zgodnie z wprowadzonymi zmianami, będzie traktowane jako zaakceptowanie zmian zasad korzystania za Usług przez Przedsiębiorcę i obowiązują one takiego Użytkownika od dnia dokonania wyżej opisanej czynności. Jeżeli zmiana obowiązków lub ograniczenie uprawnień wynika z konieczności wprowadzenia stosownych zmian wedle nowych lub znowelizowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wówczas zmiany takie wiążą Użytkownika od momentu ich wprowadzenia.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania z Usług przez Użytkownika.

 5. Jedynie Usługi wskazane w §3 ust. 2 lit. a, f i g Regulaminu nie wymagają rejestracji w ramach Serwisu internetowego.

 6. Umowa na usługę związaną z przeglądaniem informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym jest bezpłatna i jest zawierana na czas od momentu wejścia prze Użytkownika na Serwis internetowym to momentu opuszczenia przez Użytkownika Serwisu internetowego.

 7. Informacje zamieszczane przez Usługodawcę mają charakter jedynie ogólny i w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako porady lub analizy w oparciu o które bezkrytycznie można podjąć określone działania.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez jego partnerów biznesowych i Użytkowników. W przypadku, gdyby powstała wątpliwość co do prawdziwości lub rzetelności takiej informacji Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty-planner.pl

 9. Konto Użytkownika umożliwi Użytkownikowi przechowywanie jego danych oraz informacji związanych ze współpracą z Usługodawcą, w szczególności informacje dotyczące rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

 10. Umowa na usługę związaną z Kontem Użytkownika jest bezpłatna i jest zawierana na czas określony, tj. od momentu założenia Konta Użytkownika do momentu jego usunięcia.

 11. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z narzędzia do zarządzania działalnością gospodarczą ma charakter odpłatny. Użytkownik chcąc nabyć taką Usługę zobowiązany jest do dokonania wyboru jednego z pakietów, które są przygotowane przez Usługodawcę.

 12. Szczegółowe informacje na temat pakietów, w tym ich cena i zawartość, zamieszczone są w ramach Serwisu internetowego, a nadto w ramach Konta Użytkownika.

 13. W trakcie obowiązywania danego pakietu Użytkownik może dokonać jego modyfikacji, tj. może zmniejszyć pakiet (w takiej sytuacji uzyskuje on dostęp do mniejszej ilości funkcji i dodatków ale bez zwrotu uiszczonych wcześniej opłaty) lub zwiększyć pakiet (w takiej sytuacji powstanie konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do wykorzystania w ramach wcześniej zakupionego pakietu).

 14. Na co najmniej 10 dni przed upływem okresu przewidzianego dla danego pakietu Użytkownik zostanie poinformowany o takiej okoliczności oraz uzyska możliwość wykupienia kontynuacji pakietu w opcji dotychczas wykorzystywanej albo zmienionej. Nie skorzystanie z opcji kontynuacji będzie wiązało się z chwilą upływu okresu przewidzianego dla danego pakietu z utratą dostępu Użytkownika do narzędzia do zarządzania działalnością gospodarczą, co jest równoznaczne z utratą danych i informacji które Użytkownik zapisywał dzięki temu narzędziu w ramach Serwisu internetowego.

 15. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z narzędzia do prezentowania produktów lub usług Użytkownika ma charakter odpłatny. Użytkownik chcąc nabyć taką Usługę zobowiązany jest do dokonania wyboru jednego z pakietów, które są przygotowane przez Usługodawcę.

 16. Szczegółowe informacje na temat pakietów, w tym ich cena i zawartość, zamieszczone są w ramach Serwisu internetowego, a nadto w ramach Konta Użytkownika

 17. W trakcie obowiązywania danego pakietu Użytkownik może dokonać jego modyfikacji, tj. może zmniejszyć pakiet (w takiej sytuacji uzyskuje on dostęp do mniejszej ilości funkcji i dodatków ale bez zwrotu uiszczonych wcześniej opłaty) lub zwiększyć pakiet (w takiej sytuacji powstanie konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do wykorzystania w ramach wcześniej zakupionego pakietu).

 18. Na co najmniej 10 dni przed upływem okresu przewidzianego dla danego pakietu Użytkownik zostanie poinformowany o takiej okoliczności oraz uzyska możliwość wykupienia kontynuacji pakietu w opcji dotychczas wykorzystywanej albo zmienionej. Nie skorzystanie z opcji kontynuacji będzie wiązało się z chwilą upływu okresu przewidzianego dla danego pakietu z utratą dostępu Użytkownika do z narzędzia do prezentowania produktów lub usług Użytkownika, co jest równoznaczne z utratą danych i informacji które Użytkownik zapisywał dzięki temu narzędziu w ramach Serwisu internetowego.

 19. Produkty i usługi Użytkownika w ramach Usługi wskazanej w §3 ust. 2 lit. d Regulaminu będą prezentowane w ramach Serwisu, a także w ramach serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://ebeauty24.pl

 20. Użytkownik chcąc zaprezentować swoje produkty lub usługi gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do dokonania takiej czynności, w szczególności prawa do prezentowania stosownych opisów, nazw lub zdjęć w zakresie danej usługi lub produktu. Ponadto decydując się na zaprezentowanie produktu lub usługi Użytkownik zapewnia, że są one dostępne i inne osoby mogą z nich skorzystać.

 21. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z narzędzia do rezerwowania produktów lub usług Użytkownika ma charakter odpłatny. Użytkownik chcąc nabyć taką Usługę zobowiązany jest do dokonania wyboru jednego z pakietów, które są przygotowane przez Usługodawcę.

 22. Szczegółowe informacje na temat pakietów, w tym ich cena i zawartość, zamieszczone są w ramach Serwisu internetowego, a nadto w ramach Konta Użytkownika

 23. W trakcie obowiązywania danego pakietu Użytkownik może dokonać jego modyfikacji, tj. może zmniejszyć pakiet (w takiej sytuacji uzyskuje on dostęp do mniejszej ilości funkcji i dodatków ale bez zwrotu uiszczonych wcześniej opłaty) lub zwiększyć pakiet (w takiej sytuacji powstanie konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do wykorzystania w ramach wcześniej zakupionego pakietu).

 24. Na co najmniej 10 dni przed upływem okresu przewidzianego dla danego pakietu Użytkownik zostanie poinformowany o takiej okoliczności oraz uzyska możliwość wykupienia kontynuacji pakietu w opcji dotychczas wykorzystywanej albo zmienionej. Nie skorzystanie z opcji kontynuacji będzie wiązało się z chwilą upływu okresu przewidzianego dla danego pakietu z utratą dostępu Użytkownika do z narzędzia do prezentowania produktów lub usług Użytkownika, co jest równoznaczne z utratą danych i informacji które Użytkownik zapisywał dzięki temu narzędziu w ramach Serwisu internetowego.

 25. Rezerwacja produktów i usług Użytkownika w ramach Usługi wskazanej w §3 ust. 2 lit. 3 Regulaminu będzie dokonywana przez użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://ebeauty24.pl

 26. Użytkownik decydujący się na aktywowanie możliwości rezerwowania jego produktów lub usług zobowiązany jest do:

  1. stałego monitorowania i aktualizowania danych kontaktowych do Użytkownika, które to dane są dostępne w ramach Serwisu oraz w ramach stron internetowych na których Usługodawca umożliwił dokonywanie rezerwacji usług lub produktów Użytkownika,

  2. stałego monitorowania i aktualizowania informacji o miejscu świadczenia usług lub sprzedawania produktów (w tym o godzinach otwarcia i zamknięcia punktu/salonu) przez Użytkownika, które to dane są dostępne w ramach Serwisu oraz w ramach stron internetowych na których Usługodawca umożliwił dokonywanie rezerwacji usług lub produktów Użytkownika,

  3. stałego monitorowania i aktualizowania cenników usług i produktów Użytkownika, które to cenniki są dostępne w ramach Serwisu oraz w ramach stron internetowych na których Usługodawca umożliwił dokonywanie rezerwacji usług lub produktów Użytkownika,

  4. stałego monitorowania i aktualizowania informacji o terminach w których możliwe jest świadczenie usług oferowanych przez Użytkownika, a które to informacje są dostępne w ramach Serwisu oraz w ramach stron internetowych na których Usługodawca umożliwił dokonywanie rezerwacji usług lub produktów Użytkownika,

  5. stałego monitorowania i aktualizowania danych pracowników lub współpracowników Użytkownika świadczących na jego zlecenie lub za jego zgodą oferowane przez Użytkownika usługi, które to informacje są dostępne w ramach Serwisu oraz w ramach stron internetowych na których Usługodawca umożliwił dokonywanie rezerwacji usług lub produktów Użytkownika,

 27. W przypadku dokonania rezerwacji produktu lub usługi Użytkownika ten otrzyma powiadomienie w ramach Serwisu o dokonanej rezerwacji, jak również zostanie do Użytkownika przesłana wiadomość email potwierdzająca rezerwację. Użytkownik zobowiązany jest do uwzględnienia dokonanej rezerwacji w ramach prowadzonej działalności oraz do wykonania zarezerwowanej usługi lub sprzedania zarezerwowanego produktu, chyba że osoba dokonująca rezerwacji w sposób prawidłowy odwoła rezerwację lub zaakceptuje anulację rezerwacji dokonaną przez Użytkownika oferującego zarezerwowane produkty lub usługi.

 28. Użytkownik, którego produkt lub usługa zostały zarezerwowane ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w sytuacji, gdy okaże się, że dany produkt lub usługa były dostępne do rezerwacji a faktycznie nie jest możliwe ich wykonanie z uwagi na brak danego produktu lub brak możliwości wykonania usługi w zarezerwowanym terminie przez ustaloną w ramach rezerwacji osobę.

 29. Umowa na usługę związaną z korzystania z narzędzi do generowania wiadomości dotyczących zarezerwowanych produktów lub usług Użytkownika i wysyłania ich do określonych przez Użytkownika osób ma charakter odpłatny. Użytkownik chcąc nabyć taką Usługę zobowiązany jest do dokonania wyboru jednego z pakietów, które są przygotowane przez Usługodawcę. Z powyższej usługi Użytkownik może korzystać wyłącznie wówczas, gdy nabył odpowiedni pakiet w zakresie Usług wskazanych w §3 ust. 2 lit. c, d i e Regulaminu oraz przez okres obowiązywania nabytego pakietu w ramach powyższych Usług. Utrata dostępu do Usług wskazanych w §3 ust. 2 lit. c, d i e Regulaminu, w tym poprzez upływ okresu obowiązywania pakietu takich Usług, skutkuje automatyczną utrata możliwości korzystania z Usługi o której mowa w §3 ust. 2 lit. f Regulaminu.

 30. Szczegółowe informacje na temat pakietów, w tym ich cena i zawartość, zamieszczone są w ramach Serwisu internetowego, a nadto w ramach Konta Użytkownika.

 31. Pakiet wiadomości sms ważny jest przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego zakupu, z tym, że Usługodawca może wyrazić zgodę w formie pisemnej lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej na wydłużenie okresu obowiązywania nabytego pakietu. Niewykorzystanie pakietu w okresie jego ważności, w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Usługodawcę w jakimkolwiek zakresie jakichkolwiek środków pieniężnych Użytkownikowi w zakresie niewykorzystanego pakietu.

 32. W trakcie obowiązywania danego pakietu związanego z Usługą o której mowa w §3 ust. 2 lit. f Regulaminu Użytkownik może dokupić kolejny pakiet, co skutkuje tym, że okres ważności wcześniejszego pakietu wydłużony zostaje do okresu ważności ostatnio nabytego pakietu. Po wyczerpaniu danego pakietu wysyłka wiadomości sms zostanie wstrzymana.

 33. Na co najmniej 3 dni przed wyczerpaniem ilości smsów przewidzianych dla danego pakietu Użytkownik zostanie poinformowany o takiej okoliczności oraz uzyska możliwość wykupienia kolejnego pakietu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy dany pakiet zostanie wykorzystany w okresie krótszym jak 7 dni, bowiem w takiej sytuacji informacji ze zdania poprzedniego może być lecz nie musi zostać wysłana przez Usługodawcę.

 34. Usługodawca zastrzega, że Usługi wskazane w §3 ust. 2 lit. c, d, e i f Regulaminu mogą być wspólnie sprzedawane jako jeden pakiet i jedno narzędzie. Powyższe Usługi mogą być również łączone w specjalne pakiety lub mogą być objęte wspólną promocją, rabatem lub akcją sprzedażową. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są w ramach Serwisu internetowego, a nadto w ramach Konta Użytkownika.

 35. Usługi wskazane w §3 ust. 2 lit. c, d i e Regulaminu związane są z udzieleniem Użytkownikowi licencji na oprogramowanie wykorzystujące wskazane w tych usługach narzędzia. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas nabytego pakietu przez Użytkownika, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet. Licencja uprawnia wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia elementów danego narzędzia (w tym oprogramowania) poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych oprogramowania wykorzystywanego przy tych narzędziach..

 36. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z narzędzia do kontaktu z Usługodawcą ma charakter nieodpłatny i jest zawierana od momentu rozpoczęcia korzystania z odpowiedniego formularza kontaktowego do momentu zaniechania tej czynności lub wysłania wiadomości do Usługodawcy.

 37. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy, jego partnerów biznesowych lub Użytkowników. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu udostępnianym w ramach Serwisu internetowego

 38. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie wysyłając do Usługodawcy prośbę o wypisanie z listy osób otrzymujących newsletter.

 39. Usługodawca jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

 40. Faktury VAT generowane są automatycznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika i wysyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§4

Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej w przepisie o charakterze bezwzględnie obowiązującym (ius cogens) a także pod warunkiem wcześniejszego wezwania Usługodawcy do zaniechania naruszania praw Przedsiębiorcy, które upoważnia do odstąpienia, oraz wyznaczenia 30 dni roboczych na zastosowanie się do wezwania. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu ze zdania poprzedniego Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, przy czym aby odstąpienie wywołało swój skutek i było ważne musi ono zostać złożone w formie pisemnej oraz musi wskazywać konkretną podstawę prawną i uzasadnienie.

 2. W zakresie Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą albo pomiędzy Podmiotem uprzywilejowanym a Usługodawcą dopuszczalne jest skorzystanie z uprawnień dotyczących odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta, tj. takim podmiotom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego bez podania powodu w terminie 14 dni od jej zawarcia. Powyższe odstąpienie w dalszej części Regulaminu będzie określane jako „Odstąpienie uprzywilejowane”.

 3. Bieg terminu dla skorzystania z Odstąpienia uprzywilejowanego rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 4. Aby skorzystać z Odstąpienia uprzywilejowanego należy skontaktować się z Usługodawcą i wyrazić chęć odstąpienia od Umowy. Powyższe może zostać zrealizowane np. na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza udostępnionego przez Usługodawcę. W razie skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowa pierwotnie zawarta z Usługodawcą będzie uważana za niezawartą.

 5. Usługodawca w przypadku skutecznego skorzystania z Odstąpienia uprzywilejowanego zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi albo Podmiotowi uprzywilejowanemu wszelkie otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce, z tym zastrzeżeniem, że koszty dostawy Usługodawca zobowiązany jest zwrócić w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia dostępnego w ramach Serwisu internetowego. W przypadku skutecznego odstąpienia Usługodawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy y przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył odstępujący od umowy, chyba że tej wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych, w tym nieprawidłowego numeru rachunku bankowego w przypadku odstąpienia od Umowy.

 7. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpienia Konsument albo Podmiot uprzywilejowany ma obowiązek usunąć towar uzyskany w formie niematerialnej lub zaprzestać korzystania z usługi, których dotyczyła umowa co do której złożono oświadczenie o odstąpieniu.

 8. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę przygotuje w terminie 30 dni roboczych raport zawierający informację o ewentualnych wzajemnych roszczeniach stron.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przekazu środków pieniężnych na rachunek bankowy Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 10. Wzór formularza do odstąpienia przez Konsumenta albo Podmiot uprzywilejowany od Umowy dostępny jest pod treścią Regulaminu.

 11. W przypadku skorzystania z Usług przed złożeniem skutecznego odstąpienia od Umowy Usługodawcy przysługuje za powyższe wynagrodzenie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 12. Zabronione jest przechowywanie jakichkolwiek kopii produktów przekazanych w formie niematerialnej jeżeli odstąpiono od Umowy w zakresie takich produktów.

 13. W przypadku ujawnienia naruszenia §4 ust. 12 Regulaminu, w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty licencyjnej w wysokości 5-krotności pierwotnej ceny danego produktu za okres od odstąpienia od umowy do ujawnienia naruszenia Regulaminu, co nie wyłącza obowiązku usunięcia wszelkich kopii oraz oryginału produktu, który otrzymał Użytkownik.

 14. Prawo odstąpienia od Umowy o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

  1. jeżeli dotyczyły Usług i Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w których przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia takiej usługi;

  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§5

Reklamacje.

 1. Użytkownik chcąc zgłosić reklamacje powinien skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie internetowym, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty-planner.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko zgłaszającego,

 • datę zawarcia Umowy,

 • kwotę za jaką został nabyty produkt lub usługę oraz metodę jej uiszczenia,

 • przyczynę niezgodności produktu lub usługi z Umową wraz z dowodami ją potwierdzającymi,

 • żądanie kierowane do Usługodawcy.

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi przysługuje zwrot pieniędzy, obniżenie ceny, indywidualnie ustalony rabat na kolejne produkty lub usługi z oferty Usługodawcy lub inne formy rekompensaty przewidziane prawem.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji w przypadku Konsumentów oraz w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji w przypadku Przedsiębiorców. Brak udzielenia odpowiedzi nie może być jednak poczytywany jako uznanie reklamacji za uzasadnioną, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik może wytoczyć powództwo do właściwego sądu powszechnego.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Konsumenta rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:

  1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

  2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą,

  3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

 5. Konsumentom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

 6. W przypadku sporów z Przedsiębiorcami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.

 7. W przypadku Umów z Przedsiębiorcami Usługodawca wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmia za wady rzeczy oraz nie udziela żadnej gwarancji na świadczone Usługi.

§6

Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie przewidzianym w ustawach o ochronie danych osobowych.

 2. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością Serwisu internetowego opisano w Polityce Prywatności.

 3. W przypadku przekazania Przedsiębiorcy danych osobowych w związku z korzystaniem z Usług Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, które to uregulowane są w Ustawach o ochronie danych osobowych.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w z chwilą ich publikacji w ramach Serwisu internetowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin stanowią inaczej.

 3. W zakresie Umów zawartych przed zmianą o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu i które obowiązywały w chwili wejścia w życie tych zwiększenie obowiązków Użytkownika lub ograniczenie uprawnień Użytkownika wymaga uzyskania zgody tego Użytkownika, a brak wyrażenia zgody na taką zmianę oznacza, że do zakończenia obowiązywania Umowy zastosowanie mają w zakresie praw i obowiązków Użytkownika dotychczasowe zapisy Regulaminu z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku konieczności wprowadzenia z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dodatkowych obowiązków Użytkowników lub ograniczeń uprawnień Użytkowników w Regulaminie Usługodawca wskazuje, że zmiany takie nie wymagają zgody Użytkownika i wchodzą one w życie z chwilą publikacji zmienionej treści Regulaminu w ramach Serwisu internetowego.

 4. Zmiany Regulaminu mogą być konieczne w przypadku wystąpienia w szczególności następujących okoliczności:

  1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  2. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

  3. wprowadzenia zmian w Serwisie internetowym z uwagi na postępem techniczny, technologiczny,

  4. zmiany w infrastrukturze technicznej wykorzystywanej przez Usługodawcę,

  5. zmiany organizacyjne Usługodawcy,

  6. zmiany w działalności prowadzonej przez Usługodawcę,

  7. zmiany w zakresie Usług lub Produktów dostępnych w ramach Serwisu internetowego.

 5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za nieważne lub bezskuteczna, w pozostałej części Regulamin pozostanie ważny i skuteczny. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne należy zastąpić takimi, które są najbliższe celom przewidzianym dla pierwotnych postanowień Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

<> (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta)

– Adresat: Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313 , REGON: 365096253

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów):.......................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) oraz data:

.............................................................................................................................................................................

(*) - niepotrzebne skreślić

Poprzednie wersje regulaminu

Regulamin obowiązujący do 31.12.2021r.

Regulamin obowiązujący do 24.09.2019r.