POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O COOKIES I WEB STORAGE

 1. Definicje wykorzystywane w ramach niniejszej polityki prywatności znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie https://ebeauty-planner.pl/regulamin , w szczególności znajdują się tam definicje Regulaminu, Serwisu internetowego, Usługodawcy, Użytkownika i Usług.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego i w związku z działalnością Serwisu internetowego jest Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313 , REGON: 365096253, e-mail: kontakt@ebeauty-planner.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawach o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobowych.

 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

  1. zakładania Konta Użytkownika,

  2. korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego i Usług,

  3. interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 6. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, niektóre Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.

 7. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego i przestrzegania Regulaminu.

 8. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

  1. w celu korzystania z Serwisu oraz w celu świadczenia Usług,

  2. w celu kontaktowania się z Użytkownikami, ich pracownikami i współpracownikami,

  3. w celu rozwijania i doskonalenia Serwisu i Usług,

  4. w celu egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,

  5. w celach statystycznych,

  6. w celach archiwizacyjnych,

  7. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych,

  8. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowaniem prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).

 9. W trakcie korzystania z Serwisu internetowego dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, nazwa hosta, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzanych stron w Serwisie internetowych, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu internetowego.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z Usług.

 11. Dane są przechowywane w bazie danych na serwerach wydzierżawianych przez Administratora przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 12. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:

  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy i współpracownicy oraz dostawcy usług dla Administratora;

  2. podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane ze świadczeniem Usług dla Użytkowników, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

  3. Użytkownikom, który z wykorzystaniem Serwisu internetowego zawierają umowy z innymi podmiotami (w tym z innymi Użytkownikami);

  4. Partnerom biznesowym Uslugodawcy lub podmiotom trzecim w celach marketingowych, tylko za zgodą Użytkownika.

 13. Dane osobowe Użytkowników uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Użytkowników Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na Usługi jak również na usługi i produkty innych podmiotów aniżeli Usługodawca. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi i produkty innych podmiotów odbywać się będzie jedynie na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.

 14. Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych albo usług analitycznych) w celu świadczenia Usług. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Usługodawcy), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.

 15. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13, chyba, że:

  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów; lub

  2. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

 16. Usługodawca przekazując dane Użytkowników pracownikom, współpracownikom lub innym podmiotom zobowiąże ich do zachowania wymaganych przez prawo zabezpieczeń i procedur związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.

 17. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części przez Administratora oraz przeniesienia całego majątku lub jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia Usług.

 18. Możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 19. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.

 20. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

 21. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie

  2. prawo uzyskania kopii danych

  3. prawo do sprostowania

  4. prawo do usunięcia danych

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania

  6. prawo do przenoszenia danych

  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  8. prawo wycofania zgody

  9. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 22. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą:

  1. w formie pisemnej na adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole

  2. drogą e-mailową na adres: kontakt@ebeauty-planner.pl

 23. Kierując żądanie do Usługodawcy Użytkownik powinien uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

  1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik,

  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

 24. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia.

 25. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

 26. Żądanie Użytkownika będzie realizowane nieodpłatnie, przy czym możliwe jest pobranie stosownej opłaty w przypadku:

  1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);

  2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych.

 27. W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Użytkownik może złożyć skargę do właściwego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 28. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 29. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od Użytkowników.

 30. Serwis internetowy gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.

 31. Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu internetowego. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 32. Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu

 33. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkowniku zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

 34. W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorempoprzez e-mail: kontakt@ebeauty-planner.pl

________________________________________________________________

 1. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Pliki cookie jak mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

 2. Za pomocą poniższych plików cookie Usługodawca zapewnia wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto identyfikuje Użytkowników, a to pozwala dostosowywać Serwis do potrzeb konkretnego Użytkownika.

  1. Trwałe pliki cookie: cookienotify, css_suffix, js_suffix, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv

  2. Sesyjne pliki cookie: ebeauty-planner

 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianie ustawień przeglądarek można znaleźć pod następującymi adresami:

  1. Google Chrome

  2. Mozilla Firefox

  3. Safari

  4. Opera

  5. Microsoft Internet Explorer

  6. Microsoft Edge